ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พศ.2553

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

ตำแหน่งประเภททั่วไป

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 

บัญชีรายชื่อผู้ ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 

ปี พ.ศ. 2564

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ปี พ.ศ. 2560

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   4. ตำแหน่งบรรณารักษ์

5. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน  6. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

7. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  8. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

9. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  10. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

11. ตำแหน่งบุคลากร  12. ตำแหน่งนิติกร 

13. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  14. ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

15. ตำแหน่งช่างเทคนิค  16. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

17. ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์  18. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

19. ตำแหน่งนักวิจัย  20. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

21. ตำแหน่งวิศวกร

 

 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 3

แบบตอบรับเข้าอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 3