หลักเกณฑ์เรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทน

ลำดับ รายการ
1 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2563

 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน /ระเบียบ ข้อบังคับ