สมัครออนไลน์ได้ที่นี่                                                                               

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
30 ส.ค. 64 15 ก.ย. 64

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถาบันที่ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการการจัดการ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้

จึงถึงวันที่ 15 ก.ย. 64

สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการการจัดการ
21 ก.ค. 64 20 ก.ย. 64  

ประกาศสถาบันฯ เรื่องขยายการรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขยายการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ก.ย. 64

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

17 ส.ค. ุ64 3 ก.ย. 64   

ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 

สมัครออนไลน์ (เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 3 ก.ย. 64

สำนักเทคโลโนยีสารสนเทศ

13 ส.ค. 64 30 ส.ค. 64  

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานบริการเอกสารสังกัดคณะบริหารธุรกิจ

สมัครด้วยตนเอง
อ.บุญชนะ อัตถากร ชัั้น 7
โทร. 099-120-3336

คณะบริหารธุรกิจ

6 ส.ค. 64  30 ส.ค. 64   

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

สมัครออนไลน์ได้

ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 สิงหาคม 2564

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

28 มิ.ย. 64 30 ก.ค. 64  

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสาร สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

 - สมัครตัวตนเองที่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 7 อ.บุญชนะ อัตถาวร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ

ชั้น 7 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. -  30 ก.ค. 2564  โทร. 099-120-3336

คณะบริหารธุรกิจ 
16 มิ.ย. 64  20 ก.ค. 64   

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สมัครออนไลน์ได้

ตั้งแต่ 17 มิ.ย.
จนถึง

วันที่ 20 ก.ค. 2564

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
23 เม.ย. 64  20 พ.ค. 64   

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

สมัครออนไลน์ได้

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

 
กองแผนงาน

สำนักงานอธิการบดี

30 มี.ค. 64 23 เม.ย. 64  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

สมัครออนไลน์ได้

ตั้งแต่วันที่ 5-23 เมษายน 2564

 กองแผนงาน

สำนักงานอธิการบดี

5 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64   ประกาศขยายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- 26 มีนาคม 2564

 
1 ก.พ. 64 5 มี.ค. 64   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 13 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564

 
29 ก.ย. 63  26  ต.ค. 63    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแลแผน ระดับปฏิบัติการ 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

ชั้น 10 อ.นวมินทราธิราช

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
29 ก.ย. 63 26 ต.ค. 63  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

ชั้น 10 อ.นวมินทราธิราช

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

3 ก.ย. 63 18 ก.ย. 63  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสาร
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ก.ย. 63

คณะบริหารธุรกิจ

           
21 ส.ค. 63 7 ก.ย. 63  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดคณะสถิติประยุกต์

ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ก.ย. 63

คณะสถิติประยุกต์

17 ส.ค 63  14 ก.ย. 63  

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

ตั้งแต่บัดนี้ - 14 ก.ย. 63

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น

"นิด้าโพล"

24 มิ.ย. 63  -  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานสถาบัน

- -
19 มิ.ย. 63 2 ก.ค. 63  

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คณะสถิติประยุกต์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://as.nida.ac.th/

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ก.ค. 63  คณะสถิติประยุกต์
19 มิ.ย. 63 -  

ประกาศคณะการจัดการการท่องเที่ยว เรื่อง ขอยกเลิกการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะการจัดการการท่องเที่ยว

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

 ตั้งแต่บัดนี้ คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
19 มิ.ย. 63 26 มิ.ย. 63  

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ

สำนักสิริพัฒนา

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.training.nida.ac.th

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิ.ย. 63  สำนักสิริพัฒนา 
17 เม.ย. 63 14 มิ.ย. 63  

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tour.nida.ac.th 

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิ.ย. 63

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

10 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563  

ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ         

สังกัดกลุ่มงานกิจการนานาชาติ กองงานผู้บริหาร

สำนักงานอธิการบดี สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตั้งแต่บัดนี้ -30  เม.ย. 2563 

 กลุ่มงานกิจการนานาชาติ   

กองงานผู้บริหาร

31 มี.ค. 63 30 เม.ย. 63  

ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรอกใบสมัครส่งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. -

30 เม.ย. 2563

 
 คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
25 มี.ค. 63 10 เม.ย. 63  

ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานตรวจ

สอบภายใน   สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่

job.nida.ac.th หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. -

10 เม.ย. 2563

 
สำนักงานตรวจสอบภายใน

  

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง  (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
15 ต.ค.64 29 ต.ค.64

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา สำนักงานแลขานุการ คณะภาษาและการสื่อสาร

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

18- 29 ต.ค. 2564

 
คณะภาษาและการสื่อสาร 
22 ก.ย. 64 15 ต.ค.64

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา สำนักงานแลขานุการ คณะภาษาและการสื่อสาร

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

4- 15 ต.ค. 2564

 
 คณะภาษาและการสื่อสาร
3 มี.ค.64 29 มี.ค.64

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสถิติประยุกต์

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

18- 29 มี.ค. 2564

 
คณะสถิติประยุกต์
18 ก.พ.64 19 มี.ค.64

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

8- 19 มี.ค. 2564

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
 11 ก.พ. 64 4 มี.ค. 64     ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ สำนักงานแลขานุการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

23 ก.พ.- 4 มี.ค. 2564

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
28 ส.ค. 62 13 ก.ย.62  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

2- 13 ก.ย.2562

 
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/ สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา