สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงานด้านบุคลากรให้มีความถูกต้อง รวดเร็วทันการณ์โดยปรับใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยเมื่อปี พ.ศ.2558 ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลขึ้น NIDA Human Resource Infomation System : NIDA HRIS
ระบบ NIDA HRIS ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ดังนี้
 

 1.ระบบภาระงานทางวิชาการ เป็นระบบย่อยที่ประมวลภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ งานสอน งานวิจัย บริการวิชาการ โดยนำเข้าข้อมูลงานสอนจากระบบกองบริการการศึกษา ข้อมูลงานวิจัยจากสำนักวิจัย และข้อมูลบริการวิชาการจากศูนย์บริการวิชาการ และสำนักสิริพัฒนา (ศูนย์ฝึกอบรม)

2.ระบบขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นระบบย่อยที่สามารถแจ้งสิทธิ์ของบุคลากรรายบุคคลในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับต่างๆ การทราบระเบียบข้อบังคับ  กระบวนการขอตำแหน่งระดับต่างๆ รวมถึงการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น และสถานะการดำเนินการดังกล่าว

3.ระบบสมรรถนะบุคลากร เป็นระบบย่อยที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency) ผ่านระบบ เพื่อความสะดวก รวดเร็วถูกต้องในการนำข้อมูลการประเมินใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รวมถึงการเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นระบบย่อยที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบัน โดยดึงข้อมูลจากระบบภาระงานทางวิชาการ และระบบสมรรถนะบุคลากร

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ HRIS

การดำเนินการพัฒนาระบบ HRIS มีหน่วยงานที่มีส่วนร่วม 3 ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ 1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีบทบาทในการกำหนดความต้องการในการพัฒนาระบบ (Requirments) ว่าประกอบด้วยกระบวนงานใดบ้าง กระบวนการเป็นอย่างไร  ต้องใช้ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง รายงานที่ต้องการมีส่วนประกอบอะไร เป็นต้น
ส่วนที่ 2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทประสานงานทางด้านเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ HRIS สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื้นฐานของโครงสร้างเครือข่าย และกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
ส่วนที่ 3 บริษัทวิชั่นเน็ท มีบทบาทในการพัฒนาโปรแกรมตามข้อกำหนด (TOR)

 

รู้จักนิด้า  / หน่วยงานอื่นของนิด้า /กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ /กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

   เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากความต้องการของทีมงานกองบริหารทรัพยากรที่ต้องการจะพัฒนาช่องทางการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำบุคลากรของสถาบันในการขอรับบริการงานด้านบุคคล เช่น การพัฒนาบุคลากร การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น การต่อสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติการ สิทธิและสวัสดิการ เป็นต้น โดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management)เป็นเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อยกระดับการให้บริการ (Performance Improvement) โดยอาศัยความรู้ความชำนาญของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ (Tacit Knowledge)ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแนวทางการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ รวมถึงรวบรวมข้อแนะนำจากผู้รับบริการ (Voices) เพื่อนำมาทบทวนปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
                                    
 
HR Clinic ได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการหนึ่งในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถาบัน เมื่อปี พ.ศ.2554 ซึ่งกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล การให้บริการใน Facebook เพิ่มเติม
                
                  

 

 

สัญญาจ้าง - สัญญาทุน

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 

 บัตรประจำตัว หนังสือรับรอง ขอข้อมูล

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

สัญญาจ้างพนักงานสถาบัน/คณะนิติศาสตร์ ตำแหน่งวิชาการ

คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

สัญญาจ้างพนักงานสถาบัน/ คณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ

EMPLOYMENT CONTRACT FOR THE INSTITUTE EMPLOYEE

IN THE ACADEMIC POST

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานสถาบัน

สัญญาลูกจ้างชั่วคราว

คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ

 สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการ

ชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สถาบัน/ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างคณะ

โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญ

แบบคำขอหนังสือรับรอง
  แบบคำขอถ่ายประวัติ (แบบ ก.ม.1) และขอข้อมูล
 

 ภาระงานทางวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 ประเมินทดลองงาน-ต่อสัญญาจ้าง

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ (รายบุคคล)

แบบประเมินผลการทดลองงานของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน

แบบสรุปภาระงานทางวิชาการ (สำหรับคณะ)

แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันสายสนับสนุน

 ประเมินค่างาน

กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

 

กรณีตำแหน่งสูงขึ้น

แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ

เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

การลา

กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิชาชีพ

แบบใบลาพักผ่อน

เอกสารหมายเลข 4 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

  กรณีตำแหน่งว่าง

แบบใบขอยกเลิกวันลา

เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางในกรณีตำแหน่งว่าง

แบบใบลาอุปสมบท

เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งเป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางในกรณีตำแหน่งว่าง

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิชาชีพในกรณีตำแหน่งว่าง

แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (สำหรับข้าราชการ)

เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิชาชีพในกรณีตำแหน่งว่าง(มีรักษาการฯ)

 แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (สำหรับพนักงานสถาบัน)

เอกสารหมายเลข 4 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษในกรณีตำแหน่งว่าง

แบบขออนุญาตลาพักผ่อน ลากิจ ณ ต่างประเทศ

กรณีเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง

 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

เอกสารหมายเลข 5 แบบประเมินค่างานในกรณีเปลี่ยนประเภทตำแหน่งจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 แบบเลื่อนเงินเดือน

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งอธิการบดี
แบบสรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี สำหรับข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)

แบบสรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนพนักงานสถาบัน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยอธิการบดี สำหรับข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)
แบบบัญชีเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนัก สำหรับข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)
แบบบัญชีให้เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของรองคณบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก สำหรับข้าราชการและพนักงานสถาบัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)
แบบบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สำหรับข้าราชการและพนักงานสถาบัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)

 ขอตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะ/สำนัก สำหรับข้าราชการและพนักงานสถาบัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)

แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงาน สำหรับข้าราชการและพนักงานสถาบัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการและพนักงานสถาบัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน

 สวัสดิการ

กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

แบบประเมินผลการสอน ผศ./รศ./ศ. (ก.พ.ว.02)

แบบขอรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.03)

 แบบแสดงความจำนงขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว. 04)  แบบฟอร์มบริจาคทุนการศึกษาบุตร
 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย (ก.พ.ว.05)  แบบแสดงความจำนงขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
 แบบประเมินคุณภาพตำรา (ก.พ.ว.06)  คำขอกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 แบบประเมินคุณภาพหนังสือ (ก.พ.ว.07)  สัญญากู้เงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ก.พ.ว.08)  แบบแสดงความจำนงขอรับสวัสดิการความช่วยเหลือจากเหตุอุทุกภัย
แบบประเมินคุณภาพงานแปล (ก.พ.ว.09)  แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากรผู้ที่จะขอทำประกันสุขภาพกลุ่มประจำปี
แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ (ก.พ.ว.10) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งบุคลากรของสถาบันให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.11) แบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบรับรองความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการกับวิทยานิพนธ์ (ก.พ.ว.12)  แบบฟอร์มขอแจ้งสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว.13) หนังสือแสดงเจตนาผู้รับสวัสดิการมรณกรรม
   

 กบข - กสจ

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

 
 แบบยืนยันการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

 

แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

 ลาออก

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

ยืนยันการลาออกจากราชการ

แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ขอลาออกจากราชการ

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.

หนังสือแสดงความจำนงขอระงับการลาออกจากราชการ

 ขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ทุนการศึกษา

แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (กชท.01)

แบบสอบถามก่อนออกจากงาน

แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (กชท.02)

 สมัครงาน

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน (กชท.03) ใบสมัครตำแหน่งอาจารย์
 แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงวิเคราะห์ (กชท.04)  ใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ (eng)
แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงสังเคราะห์ (กชท.05)  ใบสมัครงาน
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย (กชท.06)

แบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป

แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะอื่น (กชท.07)

แบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

แบบประเมินคุณภาพบทความ หรือบทความทางวิชาการ (กชท.08)

 ปรับวุฒิ-เปลี่ยนประเภท

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

แบบรายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงาน (กชท.09)

แบบประเมินบุคลากร สายสนับสนุนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง/เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง (กรณีตำแหน่งว่าง)

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (กชท.10)

แบบประเมินบุคลากร สายสนับสนุนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง/เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง กรณีมีคนครอง

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (กชท.11)

เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน

 แบบเสนอแต่งตั้งศาสตราภิชาน

 ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ตรี /โท) ภายในประเทศ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  แบบสมัครขอรับทุนการศึกษา

เงินสนับสนุน TOEIC

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สัญญาค้ำประกัน
ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ หนังสือยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์หักเงิน (กรณีผิดสัญญา)
หนังสือรับรองคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชาสำหรับผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุน  
   
   

 

 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน / กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ / กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

     ทุกองค์การล้วนต้องการให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความสำเร็จเหล่านั้นส่วนใหญ่เกิดจากความมุ่งมั่น ทุ่มเทปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ทุกระดับ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆที่กำหนดไว้  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้บริหารขององค์การทราบถึงสถานะของการปฏิบัติงานตามภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายต่างๆ ที่ถ่ายทอดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ   เพื่อประโยชน์ในหลายด้าน คือ

 

     1.ด้านสถาบันจะได้ทราบสถานะในการปฏิบัติงานในภารรวมว่าสำเร็จ หรือไม่ ระดับใด ต้องปรับปรุง พัฒนา หรือบริหารจัดการจุดไหน อย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามกำหนด 

     2.ด้านผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงทักษะความรู้ของผู้ได้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ว่ามีเพียงพอหรือไม่ มอบหมายงานถูกกับคนหรือไม่ ควรมีการจัดสรร โยกย้าย สลับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือไม่ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธผล

     3.ด้านผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงช่องว่างความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายว่า ตนเองยังต้องเพิ่มพูนความรู้ ทักษะของตนเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

     จะเห็นได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญมากกว่าการนำผลการประเมินใช้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ยังรวมถึงการนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้วย

  
 

     สถาบันนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและตอบสนองต่อภารกิจและวิสัยทัศน์ที่สถาบันกำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

     1) พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น

     2) ให้รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น

     3) ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

     ซึ่งรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนดไว้ปีงบประมาณละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ในแต่ละรอบผู้รับการประเมินจะทำการตกลงถึงผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาก่อน และทำการประเมินผลโดยเทียบเคียงผลงานที่ทำได้จริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อสรุปเป็นคะแนนประเมิน หากในระหว่างรอบมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น มีงานเพิ่มเติมจากที่ได้ตกลงไว้ ผู้รับการประเมินกับผู้บังคับบัญชาสามารถร่วมกันพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติมได้

     โดยพิจารณาองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน(KPI) และองค์ประกอบด้านพฤติกรรมหรือสมรรถนะ(Competency) ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันหรือหน่วยงาน โดยสัดส่วนหรือค่าน้ำหนักจะขึ้นอยู่กับประเภทและตำแหน่งของบุคลากร ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างข้าราชการและพนักงานสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้

บุคลากรสายวิชาการ (ตัวอย่าง อาจารย์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร)

 

บุคลากรสายสนับสนุน (ตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติงาน)

 

 

 

 กลุ่มงานบริหารงานบุคคลประเมินผลการปฏิบัติงานดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง