เราเป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลทางปัญญา อยู่เคียงข้างบุคลากรของสถาบัน ด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะความชำนาญ รวมถึงทัศนคติ เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันมีบุคลากรที่พร้อมก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ต่างๆ ของสถาบัน  รวมถึงความพร้อมที่จะดูแลรักษาคนดีและคนเก่งให้เดินเคียงข้างกับสถาบัน ด้วยมาตรการ การดำเนินงานด้านการจัดการฝึกอบรม การพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร เพื่อการพัฒนา งานทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทภายในประเทศ การจัดการความรู้ภายในสถาบัน การสนับสนุนเงินเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน(TOEIC) รวมทั้งการสร้างความผูกพันและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องตามค่านิยมร่วมของสถาบัน

 

กระบวนงาน HR

การพัฒนาบุคลากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความรู้

 

 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ / กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน / กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล