เราดูแล บริหารจัดการข้อมูล และสารสนเทศด้านบุคลากร เน้นความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวและประวัติการทํางานของบุคลากร ทั้งแบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์ การเพิ่มวุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง การทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล การขอยกเว้นการรับราชการทหาร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครอบคลุมถึงการดูแลงานบริหารค่าตอบแทนของบุคลากรสถาบัน

กระบวนงาน HR

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ / กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล