ศูนย์กลางงานสารบรรณและธุรการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดการประชุมของกองฯ และทำหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน จัดเก็บ รวบรวม และบริหารจัดการเอกสาร ข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งดูแลบริหารจัดการงานการเงินและพัสดุของกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านบุคคลของสถาบัน ถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามกำหนดเวลา
 

 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน / กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ /

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

 

    เราดูแล บริหารจัดการข้อมูล และสารสนเทศด้านบุคลากร เน้นความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวและประวัติการทํางานของบุคลากร ทั้งแบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์ การเพิ่มวุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง การทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล การขอยกเว้นการรับราชการทหาร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครอบคลุมถึงการดูแลงานบริหารค่าตอบแทนของบุคลากรสถาบัน

กระบวนงาน HR

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ / กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

    เราให้บริการและดูแลบุคลากรด้วยใจ ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางและดำเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร และสอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน ประกอบด้วย ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกบข. งานสวัสดิการเงินกู้ของโครงการต่างๆ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และนักศึกษาเก่าดีเด่น และการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากร

กระบวนงาน HR

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สิทธิการลา

สวัสดิการของบุคลากร

 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ / กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

 

 

   เรามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสถาบัน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ อธิบายขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรมีการเติบโตในสายอาชีพอย่างใกล้ชิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ การขอตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน เงินประจําตําแหน่ง/ค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนระดับตําแหน่ง และการเข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหาร/ประเภทอํานวยการ  รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบงานด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตำแหน่งประเภทผู้บริหารของของสถาบัน

 กระบวนงาน HR

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขอตำแหน่งสูงขึ้น

 

 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ / กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน / กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

    เราเป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลทางปัญญา อยู่เคียงข้างบุคลากรของสถาบัน ด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะความชำนาญ รวมถึงทัศนคติ เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันมีบุคลากรที่พร้อมก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ต่างๆ ของสถาบัน  รวมถึงความพร้อมที่จะดูแลรักษาคนดีและคนเก่งให้เดินเคียงข้างกับสถาบัน ด้วยมาตรการ การดำเนินงานด้านการจัดการฝึกอบรม การพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร เพื่อการพัฒนา งานทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทภายในประเทศ การจัดการความรู้ภายในสถาบัน การสนับสนุนเงินเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน(TOEIC) รวมทั้งการสร้างความผูกพันและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องตามค่านิยมร่วมของสถาบัน

กระบวนงาน HR

การพัฒนาบุคลากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความรู้

 

 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ / กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน / กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล