สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงานด้านบุคลากรให้มีความถูกต้อง รวดเร็วทันการณ์โดยปรับใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยเมื่อปี พ.ศ.2558 ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลขึ้น NIDA Human Resource Infomation System : NIDA HRIS
ระบบ NIDA HRIS ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ดังนี้
 

 1.ระบบภาระงานทางวิชาการ เป็นระบบย่อยที่ประมวลภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ งานสอน งานวิจัย บริการวิชาการ โดยนำเข้าข้อมูลงานสอนจากระบบกองบริการการศึกษา ข้อมูลงานวิจัยจากสำนักวิจัย และข้อมูลบริการวิชาการจากศูนย์บริการวิชาการ และสำนักสิริพัฒนา (ศูนย์ฝึกอบรม)

2.ระบบขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นระบบย่อยที่สามารถแจ้งสิทธิ์ของบุคลากรรายบุคคลในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับต่างๆ การทราบระเบียบข้อบังคับ  กระบวนการขอตำแหน่งระดับต่างๆ รวมถึงการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น และสถานะการดำเนินการดังกล่าว

3.ระบบสมรรถนะบุคลากร เป็นระบบย่อยที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency) ผ่านระบบ เพื่อความสะดวก รวดเร็วถูกต้องในการนำข้อมูลการประเมินใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รวมถึงการเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นระบบย่อยที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบัน โดยดึงข้อมูลจากระบบภาระงานทางวิชาการ และระบบสมรรถนะบุคลากร

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ HRIS

การดำเนินการพัฒนาระบบ HRIS มีหน่วยงานที่มีส่วนร่วม 3 ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ 1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีบทบาทในการกำหนดความต้องการในการพัฒนาระบบ (Requirments) ว่าประกอบด้วยกระบวนงานใดบ้าง กระบวนการเป็นอย่างไร  ต้องใช้ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง รายงานที่ต้องการมีส่วนประกอบอะไร เป็นต้น
ส่วนที่ 2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทประสานงานทางด้านเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ HRIS สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื้นฐานของโครงสร้างเครือข่าย และกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
ส่วนที่ 3 บริษัทวิชั่นเน็ท มีบทบาทในการพัฒนาโปรแกรมตามข้อกำหนด (TOR)

 

รู้จักนิด้า  / หน่วยงานอื่นของนิด้า /กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ /กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล