งานแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ PDF
รหัสเอกสาร Files
-แบบคำร้องขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) FM-HRM-4-01-01
-แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน /เอกสารคำสอน (ก.พ.ว.01) FM-HRM-4-01-02
-แบบประเมินผลการสอน (ก.พ.ว.02) FM-HRM-4-01-03
-แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.03) FM-HRM-4-01-04
-แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว.04) FM-HRM-4-01-05
-แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย (ก.พ.ว.05) FM-HRM-4-01-06
-แบบประเมินคุณภาพตำรา (ก.พ.ว.06) FM-HRM-4-01-07
-แบบประเมินคุณภาพหนังสือ (ก.พ.ว.07) FM-HRM-4-01-08
-แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ก.พ.ว.08) FM-HRM-4-01-09
-แบบประเมินคุณภาพงานแปล (ก.พ.ว.09) FM-HRM-4-01-10
-แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ (ก.พ.ว.10) FM-HRM-4-01-11
-แบบรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งบุคลากรของสพบ.ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.11) FM-HRM-4-01-12
-แบบรับรองความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการกับวิทยานิพนธ์ (ก.พ.ว.12) FM-HRM-4-01-13
-แบบประเมินคุณภาพกรณีศึกษา (ก.พ.ว.13) FM-HRM-4-01-14
-แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ FM-HRM-4-01-15

 

งานแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น PDF
รหัสเอกสาร Files
-แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (กชท.01) FM-HRM-4-02-01
-แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (กชท.02) FM-HRM-4-02-02
-แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน (กชท.03) FM-HRM-4-02-03
-แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงวิเคราะห์ (กชท.04) FM-HRM-4-02-04
-แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงสังเคราะห์ (กชท.05) FM-HRM-4-02-05
-แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย (กชท.06) FM-HRM-4-02-06
-แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะอื่น (กชท.07) FM-HRM-4-02-07
-แบบประเมินคุณภาพบทความหรือบทความทางวิชาการ (กชท.08) FM-HRM-4-02-08
-แบบประเมินคุณภาพตำรา (กชท.09) FM-HRM-4-02-09
-แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (กชท.10) FM-HRM-4-02-10
-แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (กชท.11) FM-HRM-4-02-11

 

งานคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุน PDF
รหัสเอกสาร Files
-แบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป FM-HRM-4-03-01
-แบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร FM-HRM-4-03-02

 

นโยบายคุณภาพ / กระบวนงาน HR