บุคลากรที่เป็นพนักงานของสถาบันควรต้องมีความรู้ด้านสิทธิประกันสังคมไว้นะครับ เพื่อวันหนึ่งที่เรามีความจำเป็นต้องขอรับบริการประกันสังคม

ในสิทธิด้านต่างๆ จะได้ทำอย่างถูกต้องครับ กองบริหารทรัพยากรบุคคลของนำข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม (สปส) มาเผยแพร่ (พ.ศ.2558) ดังนี้ครับ

 

กรณีประสบอันตราย หรือบาดเจ็บ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพ
กรณีคลอดบุตร ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์
กรณีทุพพลภาพ ขยายความคุ้มครอง
กรณีสงเคราะห์บุตร เงินสมทบ
กรณีว่างงาน การบริหารการลงทุน
กรณีตาย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย  

 

ผู้สนใจเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ประกันตน หรือเว็บไซต์ประกันสังคมตามลิงค์ครับ

 

 

กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ /การสรรหาบุคลากร