ส่วนการเรียนรู้และพัฒนาความก้าวหน้า : 

 

1. นายวงศกร จ้อยศรี

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3407

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. นางสาวรัตตรินทร์ รักคำ

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3582

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. นางสาวพัชรี ปานแก้ว

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3397

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. นางสาวดารินทร์ สุขแก้ว

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3027

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. นางสาวนิอัลยา สาอุ

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3409

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. นายพฤทธิ์พงศ์ ไชยพหล

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3408

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. นายสรวิศ เจ็งสวัสดิ์

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3611

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.