ลำดับ รายการ (สายวิชาการ)
1 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2550
2 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11 พ.ศ.2551
3 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
4 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
5 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
7 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
8 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2554
9 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วยการให้โอนข้าราชการ การรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
10 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ.2553
11 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561
12 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
13 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเทียบสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561
14 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเทียบสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562
15 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563

 

 

ลำดับ รายการ (สายสนับสนุน /บริหาร)
1 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วย การเปลี่ยตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการ และการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง พ.ศ.2551
2 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550
3 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550
4 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่งพนักงานสถาบัน สายสนับสนุน พ.ศ.2552
5 ประกาศสพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ พ.ศ.2553
6 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
7 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งว่าง (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
8 ประกาศสพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
9 ประกาศสพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นและตำแหน่งปฏิบัติการระดับกลางให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
10 ประกาศสพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งประเภทผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
11 ประกาศสพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
12 ประกาศสพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การยืมตัว และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
13 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
14 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
15 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งว่าง พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
16 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17 ข้อบังคับสพบ.ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ลำดับ รายการ (ลูกจ้างประจำ)
1 ประกาศสพบ. เรื่องการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างชั่วคราว
2 ประกาศสพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) การเปลี่ยนกลุ่มงาน และการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
   

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล /ระเบียบ ข้อบังคับ