สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด
บัดนี้ 31 พ.ค. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือความยั่งยืน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Sustainability Science & Management เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงานวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการโปรดแนบหลักฐาน  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บัดนี้ 31 มี.ค. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ปริญญาเอก สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง  วิทยาลัยนานาชาติ 
บัดนี้  31 พ.ค. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์สื่อและเทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษ การรับภาษาที่สอง หรือสาขาที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง  คณะภาษาและการสื่อสาร 
บัดนี้ 30 เม.ย 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกด้านการบริหารการพัฒนาสังคม
รัฐศาสตร์ (หรือการเมือง) รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย/องค์การ) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์การ   

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์
การบริหาร
     
บัดนี้ 30 เม.ย 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกด้าน Political Science (หรือ Politics)
Public Administration และ International Affairs  
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์
การบริหาร
    
บัดนี้ 31 มี.ค. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอกด้าน Financial Engineering
Mathematical Finance, Financial Modeling,
Quantitative Finance, Financial Data Analytics, Financial Technology,
สาขาอื่นที่ใกล้เคียง 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
บัดนี้ 28 ก.พ. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอกด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย/องค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์การ การบริหารการพัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์
การบริหาร
   

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา