สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด

บัดนี้

31 ม.ค. 65

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอกสาขา Financial Engineering, Mathematical Finance, Financial Modeling, Quantitative Finance, Financial Mathematics  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

บัดนี้ 

28 ก.พ. 65 

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ สื่อและเทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษ การรับภาษาที่สอง หรือสาขาที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง   คณะภาษาและการสื่อสาร  

บัดนี้

28 ก.พ. 65

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Political Science
(หรือ Politics), Public Administration,
International Affairs
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บัดนี้ 

30 พ.ย. 64 

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ปริญญาเอก สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม
การบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ การจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจการบิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว หรือ ปริญญาโท ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปโดยมีประสบการณ์การสอนและวิชาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว 

 
คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา