คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิจัย  
คณะบริหารธุรกิจ สำนักสิริพัฒนา (สำนักฝึกอบรม)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักบรรณสารการพัฒนา (ห้องสมุด)
คณะสถิติประยุกต์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กองกลาง
คณะภาษาและการสื่อสาร กองงานผู้บริหาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองบริการการศึกษา
คณะนิติศาสตร์ กองแผนงาน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ กองคลังและพัสดุ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว กองบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สำนักงานตรวจสอบภายใน
วิทยาลัยนานาชาติ  

 

รู้จักกองบริหารทรัพยากรบุคคล / นโยบายคุณภาพ /การสรรหาบุคลากร