กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารงานด้านบุคคลของสถาบัน ได้แก่ แผนอัตรากำลัง การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมความก้าวหน้า สิทธิและสวัสดิการ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารเงินเดือนค่าตอบแทน ข้อมูลประวัติบุคลากร

    ซึ่งบุคลากรกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทันการณ์ โดยได้นำการจัดการคุณภาพ ISO 9001 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้รับบริการจะได้รับบริการด้านบุคคลที่ "ถูกต้อง รวดเร็วทันการณ์ ตอบสนองความต้องการของบุคลากร" อย่างแท้จริง

 คู่มือคุณภาพกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แบบฟอร์มทะเบียนเอกสารระบบบริหารคุณภาพ
แบบฟอร์มขอดำเนินการเอกสารระบบบริหารคุณภาพ
การควบคุมเอกสารระบบบริหารคุณภาพ

 

 

 

 กระบวนงาน HR / รู้จักกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล