สถาบันกำหนดให้พนักงานสถาบันทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนได้ทำสัญญาจ้างกับทางสถาบัน โดยกำหนดอายุของสัญญาจ้าง ดังนี้

สัญญาจ้างที่ พนักงานสถาบันสายวิชาการ และพนักงานวิชาการ พนักงานสถาบัน /คณะ
1
ไม่เกิน 1 ปี 1 ปี
2
2 ปี 2 ปี
3
5 ปี 5 ปี
4 เป็นต้นไป 10 ปี และในระหว่างสัญญาจ้างให้มีการประเมินทุก     5 ปี ทั้งนี้การต่อสัญญาจ้างต้องไม่เกินระยะเวลาที่พนักงานมีอายุครบ 60 ปี 10 ปี และในระหว่างสัญญาจ้างให้มีการประเมินทุก 5 ปี
 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ให้มีอายุการจ้างไปจนกว่าจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

-ตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และในกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิชาชีพ

-ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ระดับดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางให้มีอายุการจ้างไปจนกว่าจะมีอายุครบ 60 ปี

 หลักประกันสัญญาจ้าง

 - ตำแหน่งวิชาการ และสายสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน) ใช้บุคคล (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานสถาบัน) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือใช้เงินสด 50,000 บาท

 - ตำแหน่งสายสนับสนุน ใช้บุคคล (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานสถาบัน) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือใช้เงินสด 20,000 บาท

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / ประเมินผลการปฏิบัติงาน /ดาวน์โหลด