ขอเชิญเข้าร่วมงาน NIDA Knowledge Forum & The Best Practice 2023

ในธีม...ก้าวต่อไปของนิด้า การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...

Managing Knowledge for Sustainable Development 

พบกับการบรรยายพิเศษ และการประกวดการนำเสนอ 22 โครงการ

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนการเรียนรู้และพัฒนาความก้าวหน้า โทร. 02-727-3611