ลำดับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อทดลองงาน ต่อสัญญาจ้าง 
1

 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553

2

 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

3

ประกาศ สพบ. เรื่องหลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

4

 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557

 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

6  ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของสถาบัน พ.ศ. 2555

 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักสูตรฝึกอบรมภาคบังคับและเงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรม สำหรับบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2555

    การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
 8

 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2553

9

ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

 10

 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

 11

 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557

 12

 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2557

 13

 ประกาศ สพบ. เรื่องตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2558

 14

 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 15

ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2553

 16

 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 

  

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล /ระเบียบ ข้อบังคับ