สมัครออนไลน์ได้ที่นี่                                                                               

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
29 ธ.ค. 64   19 ม.ค. 65  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี)

สมัครออนไลน์ (เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 4 - 19 ม.ค. 65

 
สำนักเทคโลโนยีสารสนเทศ  
29 ธ.ค. 64 19 ม.ค. 65

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาโท)

สมัครออนไลน์ (เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 4 - 19 ม.ค. 65

สำนักเทคโลโนยีสารสนเทศ 
19 ธ.ค. 64 7 ม.ค. 65

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี

ช่องทางการสมัคร 
1. สมัคร online ทาง http://personnel.nida.ac.th


2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อ.นราธิปพงศ์ประพันธ์ 
ใบสมัคร 

 

 กองงานงานผู้บริหาร 
สำนักงานอธิการบดี
19 พ.ย. 64 17 ธ.ค. 64  

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

 
 - วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 19,500 บาท 

ส่งใบสมัครทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น ๗ อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ
1 พ.ย.64 15 พ.ย.64  

ประกาศศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

 “นิด้าโพล”

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ย. 64

นิด้าโพล
20 ต.ต. 64 8 พ.ย.64  

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะบริหารงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รับสมัครแต่งตั้งบัดนี้

8 พ.ย. 64

คณะบริหารงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
30 ส.ค. 64 15 ก.ย. 64  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถาบันที่ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการการจัดการ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้

จึงถึงวันที่ 15 ก.ย. 64

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการการจัดการ
21 ก.ค. 64 20 ก.ย. 64  

ประกาศสถาบันฯ เรื่องขยายการรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขยายการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ก.ย. 64

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

17 ส.ค. ุ64 3 ก.ย. 64   

ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 

สมัครออนไลน์ (เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 3 ก.ย. 64

สำนักเทคโลโนยีสารสนเทศ

13 ส.ค. 64 30 ส.ค. 64  

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานบริการเอกสารสังกัดคณะบริหารธุรกิจ

สมัครด้วยตนเอง
อ.บุญชนะ อัตถากร ชัั้น 7
โทร. 099-120-3336

คณะบริหารธุรกิจ

6 ส.ค. 64  30 ส.ค. 64   

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

สมัครออนไลน์ได้

ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 สิงหาคม 2564

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

28 มิ.ย. 64 30 ก.ค. 64  

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสาร สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

 - สมัครตัวตนเองที่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 7 อ.บุญชนะ อัตถาวร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ

ชั้น 7 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. -  30 ก.ค. 2564  โทร. 099-120-3336

คณะบริหารธุรกิจ 
16 มิ.ย. 64  20 ก.ค. 64   

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สมัครออนไลน์ได้

ตั้งแต่ 17 มิ.ย.
จนถึง

วันที่ 20 ก.ค. 2564

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
23 เม.ย. 64  20 พ.ค. 64   

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

สมัครออนไลน์ได้

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

 
กองแผนงาน

สำนักงานอธิการบดี

30 มี.ค. 64 23 เม.ย. 64  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

สมัครออนไลน์ได้

ตั้งแต่วันที่ 5-23 เมษายน 2564

 กองแผนงาน

สำนักงานอธิการบดี

5 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64   ประกาศขยายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- 26 มีนาคม 2564

1 ก.พ. 64 5 มี.ค. 64   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 13 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564

 -

  

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง  (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
3 ธ.ค. 64  24 ธ.ค. 64 

ะกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะสถิติประยุกต์

สมัครออนไลน์ (เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 9 - 24 ธ.ค. 64

คณะสถิติประยุกต์ 
15 ต.ค.64 29 ต.ค.64  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา สำนักงานแลขานุการ คณะภาษาและการสื่อสาร

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

18- 29 ต.ค. 2564

 
คณะภาษาและการสื่อสาร 
22 ก.ย. 64 15 ต.ค.64  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา สำนักงานแลขานุการ คณะภาษาและการสื่อสาร

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

4- 15 ต.ค. 2564

 
 คณะภาษาและการสื่อสาร
3 มี.ค.64 29 มี.ค.64  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสถิติประยุกต์

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

18- 29 มี.ค. 2564

 
คณะสถิติประยุกต์
18 ก.พ.64 19 มี.ค.64  

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

8- 19 มี.ค. 2564

คณะการจัดการ

การท่องเที่ยว 

 11 ก.พ. 64 4 มี.ค. 64     ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ สำนักงานแลขานุการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

23 ก.พ.- 4 มี.ค. 2564

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/ สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา