ส่วนบริหารงานทั่วไป : รับผิดชอบการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ งานการเงิน การบัญชี พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน งานสารบรรณและธุรการ งานบุคคล สถิติวันลา การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน การประชุม การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานสถานที่และยานพาหนะ และงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

มี 4 อัตรา ประกอบด้วย

 

1. นางสาวศิริพร อุหมัด

หัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป

โทร. 02-727-3402

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. นางสาวกานติมา กิ้มเส้ง

พนักงานพัสดุ ส 3

โทร. 02-727-3410

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. นางสุภาพร แดงวิจิตร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

โทร. 02-727-3404

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. นางสาวนันทภัค สุขเหลือ

พนักงานสถานที่

โทร. 02-727-3404

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.