กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์รวมด้านบริหารงานบุคคล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งแรกเริ่มจัดตั้งครั้งแรกในฐานะหน่วยงานหนึ่งของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เรียกว่า "แผนกการเจ้าหน้าที่" มีหน้าที่บรรจุแต่งตั้ง รับโอนข้าราชการ ปรับเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน สวัสดิการสิทธิประโยชน์ รวมถึงงานด้านวินัยบุคลากร

     ต่อมาปี พ.ศ.2531 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายการเจ้าหน้าที่" และปี พ.ศ.2539 สถาบันได้แยกฝ่ายการเจ้าหน้าที่ออกจากกองกลาง และให้มีฐานะเป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้อำนาจกำกับดูแล  ในปี พ.ศ.2546 สถาบันได้ยกฐานเป็น "ส่วนการเจ้าหน้าที่" เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ปี พ.ศ.2550 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล" โดยประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์การ  กลุ่มงานพนักงานสัมพันธ์และค่าตอบแทน และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคค  ต่อมาปี พ.ศ.2551 ได้ปรับเป็น "กองบริหารทรัพยากรบุคคล" แบ่งเป็น 4 กลุ่มงานประกอบด้วย กลุ่มงานแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์การ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลุ่มงานสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์  เมื่อปี พ.ศ.2553

     ปัจจุบันกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานสนับสนุนภายใต้สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านบุคคลของสถาบัน ประกอบด้วย 7 กลุ่มงาน ได้แก่

       1.กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

       2.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

       3.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       4.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

       5.กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

       6.กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

       7.กลุ่มงานบริหารและธุรการ

 

     
ปัจจุบันมีผู้อำนวยการ คือ นายยุทธนา สุจริต  บุคลากรชำนาญการพิเศษ
 

                                                             

              

  รู้จักนิด้า / หน่วยงานอื่นของนิด้า /