สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด
บัดนี้ 31 พ.ค. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือความยั่งยืน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Sustainability Science & Management เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงานวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการโปรดแนบหลักฐาน  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บัดนี้ 31 มี.ค. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ปริญญาเอก สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง  วิทยาลัยนานาชาติ 
บัดนี้  31 พ.ค. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์สื่อและเทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษ การรับภาษาที่สอง หรือสาขาที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง  คณะภาษาและการสื่อสาร 
บัดนี้ 30 เม.ย 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกด้านการบริหารการพัฒนาสังคม
รัฐศาสตร์ (หรือการเมือง) รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย/องค์การ) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์การ   

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์
การบริหาร
     
บัดนี้ 30 เม.ย 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกด้าน Political Science (หรือ Politics)
Public Administration และ International Affairs  
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์
การบริหาร
    
บัดนี้ 31 มี.ค. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอกด้าน Financial Engineering
Mathematical Finance, Financial Modeling,
Quantitative Finance, Financial Data Analytics, Financial Technology,
สาขาอื่นที่ใกล้เคียง 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
บัดนี้ 28 ก.พ. 66

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอกด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย/องค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาองค์การ การบริหารการพัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์
การบริหาร
   

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่                                                                               

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
 27 ก.พ. 66 24 มี.ค. 66 

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานยุทธศาสตร์ 

วุฒิปริญญาโท

เงินเดือน 22,750 บาท

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 มี.ค. 66

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 27 ก.พ. 66  10 มี.ค. 66  

!!ขยายเวลา!!

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุทธศาสตร์ 

(วุฒิปริญญาตรี/โท)

 วุฒิปริญญาตรี

เงินเดือน 19,500 บาท

วุฒิปริญญาโท

เงินเดือน 22,750 บาท

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มี.ค. 66

กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

 
16 ก.พ. 66 28 ก.พ. 66     

 

!!ขยายเวลา!! 

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี/โท)

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม 1 อัตรา

ส่วนบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี

เงินเดือน 19,500 บาท

วุฒิปริญญาโท

เงินเดือน 22,750 บาท

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 66

 

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

 

 3 ก.พ. 66 

22 ก.พ. 66  

 

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิจัย จำนวน 3 อัตรา 

ส่วนสนับสนุน ประสานงาน และเผยแพร่งานวิจัย  2 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี

ส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท

 วุฒิปริญญาตรี

เงินเดือน 19,500 บาท

วุฒิปริญญาโท

เงินเดือน 22,750 บาท

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่  9 - 22 ก.พ. 66

สำนักวิจัย

  
 30 ม.ค. 66  20 ก.พ. 66 

 

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักสิริพัฒนา

(วุฒิปริญญาตรี/โท)

 วุฒิปริญญาตรี

เงินเดือน 19,500 บาท

วุฒิปริญญาโท

เงินเดือน 22,750 บาท

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่  7 - 20 ก.พ. 66

สำนักสิริพัฒนา

 
30 ม.ค. 66  23 ก.พ. 66  

 

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุทธศาสตร์ 

(วุฒิปริญญาตรี/โท)

วุฒิปริญญาตรี

เงินเดือน 19,500 บาท

วุฒิปริญญาโท

เงินเดือน 22,750 บาท

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่  10 - 23 ก.พ. 66

กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

 
30 ม.ค. 66   16 ก.พ. 66 

 

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี/โท)

ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม 1 อัตรา

ส่วนบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี

เงินเดือน 19,500 บาท

วุฒิปริญญาโท

เงินเดือน 22,750 บาท

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่  3 - 16 ก.พ. 66

 

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

 
 22 พ.ย. 65   20 ธ.ค. 65 

 

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

วุฒิปริญญาตรี

เงินเดือน 19,500 บาท

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่  28 พ.ย. - 20 ธ.ค.65

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
22 พ.ย. 65   20 ธ.ค. 65

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 19,500 บาท

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่  28 พ.ย. - 20 ธ.ค.65

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

31 ต.ค. 65

11 พ.ย. 65

       

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิจัย

 

วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 19,500 บาท

รับสมัครออนไลน์ได้ที่ https://job.nida.ac.th/


ตั้งแต่วันที่  31 ต.ค. - 11 พ.ย.65

สำนักวิจัย 

 25 ต.ค. 65 31 ต.ค. 65   

ขยาย ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะสถิติประยุกต์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://as.nida.ac.th และส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะสถิติประยุกต์ หรือทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 65

 คณะสถิติประยุกต์
12 ต.ค.65    25 ต.ค. 65     

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

ใบสมัคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดหรือใบสมัครได้ที่ https://itc.nida.ac.th และส่งใบสมัครทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.h

ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ต.ค. 65

 

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 
28 ก.ย. 65  26 ต.ค. 65    

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 19,500 บาท

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่  3 - 26 ต.ค.65

วิทยาลัยนานาชาติ
20 ก.ย. 65  5 ต.ค. 65    ขยาย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหรือใบสมัครได้ที่ http://gspa.nida.ac.th  และส่งใบสมัครทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ต.ค. 65

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์
31 ส.ค. 65 20 ก.ย. 65  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหรือใบสมัครได้ที่ http://gspa.nida.ac.th  และส่งใบสมัครทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ย. 65

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 9 ส.ค. 65 25 ส.ค. 65   

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงาน    การเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหรือใบสมัครได้ที่ http://gspa.nida.ac.th  และส่งใบสมัครทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ส.ค. 65

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
8 ส.ค. 65 19 ส.ค. 65  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการสังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน

วุฒิปริญญาตรี 
เงินเดือน 19,500 บาท

กองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน 
1 ส.ค. 65 15 ส.ค. 65  

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือ 19,500 บาท

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
22 ก.ค. 65  9 ก.ย. 65   

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มงานแผนและพัฒนา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 19,500 บาท

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่  27 ก.ค. - 9 ก.ย.65

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
22 ก.ค. 65 9 ก.ย. 65  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สั่งกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา  

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

(วุฒิปริญญาโท)

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

วุฒิปริญญาโท
เงินเดือน 22,750 บาท

วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 19,500 บาท

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่  27 ก.ค. - 9 ก.ย.65

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
12 ก.ค. 65 26 ส.ค. 65  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 19,500 บาท
รับสมัครออนไลน์เท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 65 
- 26 ส.ค. 65

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
7 ก.ค. 65 27 ก.ค. 65  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 19,500
รับสมัครออนไลน์เท่านั้น
ตั้งแต่ 11  - 27 ก.ค. 65

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
6 ก.ค. 65  1 ส.ค. 65  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะนิติศาสตร์

วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 19,500
รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่  12 ก.ค. - 1 ส.ค. 65

คณะนิติศาสตร์

4 ก.ค. 65 7 ก.ค. 65   

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม สังกัดกลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา (วุฒิปริญญาโท)

ดาวน์โหลดรายละเอียดหรือใบสมัครได้ที่ http://www.training.nida.ac.th      และส่งใบสมัครทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ก.ค. 65

 

สำนักสิริพัฒนา

23 มิ.ย. 65 20 ก.ค. 65  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถาบัน

วุฒิปริญญาโท
เงินเดือน 22,750
รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่  4- 20 ก.ค.65

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสถาบัน

31 พ.ค. 65  15 มิ.ย. 65  

ขยาย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหรือใบสมัครได้ที่ http://gspa.nida.ac.th  และส่งใบสมัครทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิ.ย. 65

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
6 พ.ค. 65

31 พ.ค. 65

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหรือใบสมัครได้ที่ http://gspa.nida.ac.th  และส่งใบสมัครทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 65

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
6 พ.ค. 65

31 พ.ค. 65

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานสถาบัน

วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 19,500
รับสมัครออนไลน์เท่านั้น   
ตั้งแต่วันที่  11- 31 พ.ค.65

กองคลังและพัสดุ 
สำนักงานสถาบัน 
3 พ.ค. 65

24 พ.ค. 65

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน

วุฒิปริญญาโททุกสาขา
เงินเดือน 22,750 บาท
รับสมัครออนไลน์เท่านั้น 
(9 - 24 พ.ค. 65)

กองงานผู้บริหาร
สำนักงานสถาบัน
3 พ.ค. 65 

23 พ.ค. 65

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี/โท)

สมัครออนไลน์ (เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 6 - 23 พ.ค. 65

 สำนักเทคโลโนยีดิจิทัลและสารสนเทศ 
22 มี.ค. 65  22 เม.ย. 65  

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัการ
สังกัดรัฐประศาสนศาสตร์ 

วุฒิปริญาตรี
เงินเดือน 19,500 บาท
สมัครออนไลน์ เท่านั้น 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
21 มี.ค. 65 21 เม.ย. 65  

ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครทางเว็ปไซด์ https://ecnida.nida.ac.th/th/ และส่งใบสมัครทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
18 มี.ค. 65 20 เม.ย. 65  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

วุติ ปริญญาตรี
เงินเดือน 19,500 บาท
สมัครออนไลน์ เท่านั้น 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
18 ก.พ. 65 8 มี.ค. 65  

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี/โท)

สมัครออนไลน์ (เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. -

8 มี.ค. 65

สำนักเทคโลโนยีดิจิทัลและสารสนเทศ 

  

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง  (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
20 มี.ค.66 5 เม.ย.66

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ สังกัดกองอำนวยการบริหารงานคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- แบบคำขอและแฟ้มสะสมผลงาน

- ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

27 มีนาคม -5 เม.ย. 2566

 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
20 มี.ค.66 4 เม.ย.66

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ สังกัดกองอำนวยการบริหารงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

แบบคำขอและแฟ้มสะสมผลงาน

- ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

27 มีนาคม -4 เม.ย. 2566

 
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
14 มี.ค.66 7 เม.ย.66

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์

แบบคำขอและแฟ้มสะสมผลงาน

- ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

29 มีนาคม -7 เม.ย. 2566

 
กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
14 มี.ค.66 28 มี.ค.66

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย สังกัดสำนักวิจัย

แบบคำขอและแฟ้มสะสมผลงาน

- ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

20 -28 มี.ค. 2566

 
สำนักวิจัย
14 มี.ค.66 28 มี.ค.66  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แบบคำขอและแฟ้มสะสมผลงาน

- ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

20 -28 มี.ค. 2566

 
กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
14 มี.ค.66 28 มี.ค.66  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป สังกัดกองตรวจสอบภายใน

- แบบคำขอและแฟ้มสะสมผลงาน

- ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่

20 -28 มี.ค. 2566

กองตรวจสอบภายใน
20 ก.ย.65 7 ต.ค.65  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา สำนักงานแลขานุการ คณะสถิติประยุกต์

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

29 ก.ย.- 7 ต.ค. 2565

 
คณะสถิติประยุกต์ 
15 ก.ย.65 4 ต.ค.65  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา สำนักงานแลขานุการ คณะภาษาและการสื่อสาร

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

26 ก.ย.- 4 ต.ค. 2565

 
คณะภาษาและการสื่อสาร  
30 พ.ค.65 10 มิ.ย.65  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 2

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

1- 10 มิ.ย. 2565

 
คณะสถิติประยุกต์  
20 พ.ค.65 31 พ.ค.65  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสถิติประยุกต์

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

23- 31 พ.ค. 2565

 
คณะสถิติประยุกต์ 
25 เม.ย.65 20 พ.ค.65  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

10- 20 พ.ค. 2565

 
 คณะบริหารธุรกิจ
21 เม.ย.65 20 พ.ค. 65  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสถิติประยุกต์

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

9- 20 พ.ค. 2565

 
คณะสถิติประยุกต์  
3 ธ.ค. 64  24 ธ.ค. 64   

ะกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะสถิติประยุกต์

สมัครออนไลน์ (เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 9 - 24 ธ.ค. 64

คณะสถิติประยุกต์ 
15 ต.ค.64 29 ต.ค.64  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา สำนักงานแลขานุการ คณะภาษาและการสื่อสาร

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

18- 29 ต.ค. 2564

 
คณะภาษาและการสื่อสาร 
22 ก.ย. 64 15 ต.ค.64  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา สำนักงานแลขานุการ คณะภาษาและการสื่อสาร

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

4- 15 ต.ค. 2564

 
 คณะภาษาและการสื่อสาร
3 มี.ค.64 29 มี.ค.64  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสถิติประยุกต์

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

18- 29 มี.ค. 2564

 
คณะสถิติประยุกต์
18 ก.พ.64 19 มี.ค.64  

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

8- 19 มี.ค. 2564

คณะการจัดการ

การท่องเที่ยว 

 11 ก.พ. 64 4 มี.ค. 64     ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ สำนักงานแลขานุการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

23 ก.พ.- 4 มี.ค. 2564

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/ สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา