สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด

บัดนี้

31 ม.ค. 65

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอกสาขา Financial Engineering, Mathematical Finance, Financial Modeling, Quantitative Finance, Financial Mathematics  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

บัดนี้ 

28 ก.พ. 65 

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ สื่อและเทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษ การรับภาษาที่สอง หรือสาขาที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง   คณะภาษาและการสื่อสาร  

บัดนี้

28 ก.พ. 65

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Political Science
(หรือ Politics), Public Administration,
International Affairs
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บัดนี้ 

30 พ.ย. 64 

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ปริญญาเอก สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม
การบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ การจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจการบิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว หรือ ปริญญาโท ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปโดยมีประสบการณ์การสอนและวิชาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว 

 
คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่                                                                               

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
29 ธ.ค. 64   19 ม.ค. 65  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี)

สมัครออนไลน์ (เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 4 - 19 ม.ค. 65

 
สำนักเทคโลโนยีสารสนเทศ  
29 ธ.ค. 64 19 ม.ค. 65

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาโท)

สมัครออนไลน์ (เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 4 - 19 ม.ค. 65

สำนักเทคโลโนยีสารสนเทศ 
19 ธ.ค. 64 7 ม.ค. 65

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี

ช่องทางการสมัคร 
1. สมัคร online ทาง http://personnel.nida.ac.th


2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อ.นราธิปพงศ์ประพันธ์ 
ใบสมัคร 

 

 กองงานงานผู้บริหาร 
สำนักงานอธิการบดี
19 พ.ย. 64 17 ธ.ค. 64  

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

 
 - วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 19,500 บาท 

ส่งใบสมัครทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น ๗ อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ
1 พ.ย.64 15 พ.ย.64  

ประกาศศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

 “นิด้าโพล”

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ย. 64

นิด้าโพล
20 ต.ต. 64 8 พ.ย.64  

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะบริหารงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รับสมัครแต่งตั้งบัดนี้

8 พ.ย. 64

คณะบริหารงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
30 ส.ค. 64 15 ก.ย. 64  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถาบันที่ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการการจัดการ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้

จึงถึงวันที่ 15 ก.ย. 64

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการการจัดการ
21 ก.ค. 64 20 ก.ย. 64  

ประกาศสถาบันฯ เรื่องขยายการรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขยายการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ก.ย. 64

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

17 ส.ค. ุ64 3 ก.ย. 64   

ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 

สมัครออนไลน์ (เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 3 ก.ย. 64

สำนักเทคโลโนยีสารสนเทศ

13 ส.ค. 64 30 ส.ค. 64  

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานบริการเอกสารสังกัดคณะบริหารธุรกิจ

สมัครด้วยตนเอง
อ.บุญชนะ อัตถากร ชัั้น 7
โทร. 099-120-3336

คณะบริหารธุรกิจ

6 ส.ค. 64  30 ส.ค. 64   

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

สมัครออนไลน์ได้

ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 สิงหาคม 2564

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

28 มิ.ย. 64 30 ก.ค. 64  

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสาร สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

 - สมัครตัวตนเองที่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 7 อ.บุญชนะ อัตถาวร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ

ชั้น 7 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. -  30 ก.ค. 2564  โทร. 099-120-3336

คณะบริหารธุรกิจ 
16 มิ.ย. 64  20 ก.ค. 64   

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สมัครออนไลน์ได้

ตั้งแต่ 17 มิ.ย.
จนถึง

วันที่ 20 ก.ค. 2564

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
23 เม.ย. 64  20 พ.ค. 64   

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

สมัครออนไลน์ได้

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

 
กองแผนงาน

สำนักงานอธิการบดี

30 มี.ค. 64 23 เม.ย. 64  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

สมัครออนไลน์ได้

ตั้งแต่วันที่ 5-23 เมษายน 2564

 กองแผนงาน

สำนักงานอธิการบดี

5 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64   ประกาศขยายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- 26 มีนาคม 2564

1 ก.พ. 64 5 มี.ค. 64   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 13 อัตรา  

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564

 -

  

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง  (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
3 ธ.ค. 64  24 ธ.ค. 64 

ะกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะสถิติประยุกต์

สมัครออนไลน์ (เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 9 - 24 ธ.ค. 64

คณะสถิติประยุกต์ 
15 ต.ค.64 29 ต.ค.64  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา สำนักงานแลขานุการ คณะภาษาและการสื่อสาร

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

18- 29 ต.ค. 2564

 
คณะภาษาและการสื่อสาร 
22 ก.ย. 64 15 ต.ค.64  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา สำนักงานแลขานุการ คณะภาษาและการสื่อสาร

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

4- 15 ต.ค. 2564

 
 คณะภาษาและการสื่อสาร
3 มี.ค.64 29 มี.ค.64  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสถิติประยุกต์

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

18- 29 มี.ค. 2564

 
คณะสถิติประยุกต์
18 ก.พ.64 19 มี.ค.64  

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

8- 19 มี.ค. 2564

คณะการจัดการ

การท่องเที่ยว 

 11 ก.พ. 64 4 มี.ค. 64     ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ สำนักงานแลขานุการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่

23 ก.พ.- 4 มี.ค. 2564

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/ สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา