ส่วนวางแผนและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล : รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อมูลสถิติด้านบุคคลของสถาบัน งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบค.) งานการจัดทำระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล อัตรากำลัง การประเมินค่างาน และกลุยทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

1. นายปรเมศวร์ จิตรมาตร

หัวหน้าส่วนวางแผนและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

โทร. 02-727-3406

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. นางสาววาสินี ใยโพธิ์ทอง

บุคลากรชำนาญการ

โทร. 02-727-3581

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. นางสาวเอื้อมพร ม่วงแก้ว

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. นางสาวภัคภร ประเพณี

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3584

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.