ส่วนวางแผนและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล : รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสรสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อมูลสถิติระดับสถาบัน งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบค.) และงานการจัดทำระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล

1. นายปรเมศวร์ จิตรมาตร

หัวหน้าส่วนวางแผนและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

โทร. 02-727-3406

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. นางสาววาสินี ใยโพธิ์ทอง

บุคลากรชำนาญการ

โทร. 02-727-3581

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. นางสาวเอื้อมพร ม่วงแก้ว

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. นางสาวภัคภร ประเพณี

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3584

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.