การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนิด้า    

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความมุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสมรรถนะบุคลากร (Competency) ได้แก่

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

สมรรถนะตามตำแหน่ง (Functional Competency)

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)

 

     ค่านิยมหลักใหม่ของสถาบัน (Core Value) คือ WISE ประกอบด้วย

     W = Wisdom

      I  = Integrity 

      S = Sustainable Impact

      E = Empathy

     ที่จะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันให้มีความพร้อมในการปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมีความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความสำคัญและไม่เลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คำนึงถึงประเทศชาติและสถาบัน ตอบสนองแนวพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนและมั่นคง

 

     สถาบันดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยวิธีการต่าง ๆ 3 แนวทาง ได้แก่

พัฒนาด้วยการฝึกอบรม (by Training)               

พัฒนาด้วยการปฏิบัติในงาน (by Doing)

พัฒนาด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (by Sharing)

นอกจากนั้น สถาบันยังจัดให้มีมาตรการอื่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่

1) การสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนสามารถขอรับการสนับสนุนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (สำหรับปริญาโทภายในสถาบัน บุคลากรจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมด)
 
2) เงินสนับสนุนการพัฒนาตนเองทักษะภาษาอังกฤษ โดยสถาบันมีเงินสนับสนุนสำหรับบุคลากรที่มีผลคะแนน TOEIC ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

 
 

 

 

 

 โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

  โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566